W ramach świadczonych usług BHP zapewniamy:
 
 

• Audyty wewnętrzne systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N 18001.

• Stały nadzór w ramach wykonywania zadań służby BHP.

• Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP.

• Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników, pracodawców oraz osób kierujących pracownikami.

• Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

• Dokonywanie przeglądów obiektów pod względem wymogów BHP.

• Pełną obsługę postępowań powypadkowych.

• Sporządzanie dokumentacji dotyczącej świadczeń z tytułu wypadków w drodze do i z pracy.

• Prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

• Udział w przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego (art. 226 kp) oraz sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie.

• Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji.

• Sporządzenie planu poprawy warunków pracy.

• Pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia BHP.

• Współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcja Sanitarną.

• Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy.

• Pomoc w zakresie zapewnienia pracownikom odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.

• Przeprowadzenie kompleksowych kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z przekazaniem wniosków profilaktycznych mających na celu likwidację stwierdzonych braków, nieprawidłowości i zagrożeń.

• Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz dobór najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej  i indywidualnej.

• Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczna opiekę zdrowotna nad pracownikami.

• Udział w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy.

• Konsultacje i pomoc w opracowaniu szczegółowych instrukcji roboczych dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy i innych przepisów

w zakresie BHP, instrukcji dotyczących obsługi maszyn i urządzeń w zakresie BHP.

 

Ochrona przeciwpożarowa:

 

• Przeglądy i konserwacja gaśnic.

• Badanie hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.

• Legalizacja UDT zbiorników oraz wyrzutników.

• Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

• Wyposażanie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy.

Copyright ©2017 ILERI, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 34